ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สตรอว์เบอร์รี ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ให้ข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยสาหรับบสตรอว์เบอร์รี (strawberry) ที่มีการจัดเตรียมและบรรจุหีบห่อ ใช้กับผลสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Fragaria x ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier อยู่ในวงศ์ Rosaceae เพื่อจําหน่ายในรูปผลิตผลสดแก่ผู้บริโภค ไม่รวมสตรอว์เบอร์รีที่ใช้แปรรูปในอุตสาหกรรม

มกษ. 29-2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) หน้า 1 (ท้ายประกาศ 15 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/043/T_0001.PDF

มาตรฐานสินค้าเกษตร, มกษ, สตรอว์เบอร์รี, ผลไม้, ความปลอดภัย, คุณภาพสินค้า