กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565

ข้อ 1 กฎ ก.พ. นี้เรียกว่า “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในกฎ ก.พ. นี้

“นวัตกรรมต้นแบบ” หมายความว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

“ทดสอบ” หมายความว่า การนำนวัตกรรมต้นแบบไปทดสอบปฏิบัติจริงตามที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ประกาศกำหนด โดยจะเป็นการทดสอบในส่วนราชการแห่งใดแห่งหนึ่งเพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้

ข้อ 4 การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกฎ ก.พ. นี้ เป็นการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน ตามหลักการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามนัยมาตรา 258 ข. (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ....

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรมีหลักเกณฑ์การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ และโดยเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน ตามเจตนารมณ์แห่งการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามนัยมาตรา 258 ข. (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอน 16 ก (10 มีนาคม พ.ศ. 2565) หน้า 12-15

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139A016N0000000001202