ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในการสำรวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2565

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประสานความร่วมมือและประสานงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีอำนาจเข้าไปในพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ใด ๆ เพื่อทำการสำรวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพร เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 69 ง (24 มีนาคม พ.ศ. 2565) หน้า 1-4

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D069S0000000000100