ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. 2565

เพื่อให้การกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นเป็นไปโดยเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถกำกับดูแลผู้ค้าน้ำมันได้อย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ มิให้ใช้บังคับกับน้ำมันหล่อลื่นที่จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ไปนอกราชอาณาจักร ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 238 ง (6 ตุลาคม 2565) หน้า 19-22 (ท้ายประกาศ 16 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/238/T_0019.PDF