ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แนวทางการนำกัญชง กัญชา มาใช้เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2565

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพืชกัญชง กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ของประชาชน จึงยกเว้นส่วนต่าง ๆ ของกัญชง กัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในการนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จะต้องมีคุณประโยชน์และความปลอดภัยต่อสัตว์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 244 ง (11 ตุลาคม 2565) หน้า 5-6

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/244/T_0005.PDF