ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ....

ข้อ 1 ในประกาศนี้ “กฎกระทรวง ” หมายความว่า กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

“รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ” หมายความว่า รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)

“โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ” หมายความว่า โครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการใดของรัฐ หรือที่รัฐจะอนุญาตซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ 2 คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 246 ง (17 ตุลาคม 2565) หน้า 4-6

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/246/T_0004.PDF