ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2565

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชตามชนิดพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ในท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2546 สำหรับพืชบัวบก [Centella asiatica (L.) Urb.]

ข้อ 4 ให้เพิ่มรายละเอียดเอกสารแนบ 3 ในแบบคำขอตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ซึ่งประกอบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชบัวบก [Centella asiatica (L.) Urb.]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 271 ง (22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) หน้า 4 (ท้ายประกาศ 6 หน้า)

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/271/t_0004.pdf