ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดลักษณะของกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม พ.ศ. 2565

   โดยที่มาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 กำหนดให้รัฐมนตรีสามารถประกาศกำหนดลักษณะของกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อประโยชน์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่มีวัตถุประสงค์หลักอื่นนอกจากเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 นายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดลักษณะของกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ให้กิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการและดำเนินงานโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคมที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 272 ง (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) หน้า 1

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/272/t_0001.pdf