ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570

    โดยที่พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี เพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยอย่างน้อยให้คำนึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โดยให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงออกประกาศ เรื่อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570”

ข้อ 2 แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 มีสาระสำคัญตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 277 ง (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) หน้า 24 (ท้ายประกาศ 93 หน้า)

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/277/t_0024.pdf