ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 37 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน

     โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 14 เล่ม 1 ตามข้อแก้ไขที่ 14 ข้อแก้ไขที่ 15 ข้อแก้ไขที่ 16 และข้อแก้ไขที่ 17 (Annex 14 Volume I Aerodrome Design and Operations Amendment 14, Amendment 15, Amendment 16 and Amendment 17) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6/1 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 และมาตรา 60/6 (2) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกข้อกำหนดเพื่อกำหนดมาตรฐานสนามบินไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 37 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน”

ข้อ 2 ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อกำหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เว้นแต่มาตรฐานที่ใช้สำหรับสนามบินเฮลิคอปเตอร์

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้แล้วในข้อกำหนดนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้ให้ใช้ข้อกําหนดนี้แทน

ข้อ 5 ในข้อกำหนดนี้ “สนามบิน (aerodrome)” หมายความว่าพื้นที่ที่กำหนดไว้บนพื้นดินหรือน้ำหรือพื้นที่อื่นสำหรับใช้งานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อการขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร สิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ภายในสนามบินนั้น ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 285 ง (6 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 8-240 (ท้ายประกาศ 74 หน้า)

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/285/t_0008.pdf