ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยภาชนะบรรจุอาหารหรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก และแนวทางการประเมินความปลอดภัยอาหาร

ข้อ 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและคู่มือสำหรับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความปลอดภัยภายใต้ประกาศนี้ ได้แก่

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 435) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(2) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไขที่เพิ่มเติม

(3) คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

ข้อ 2 กำหนดรายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกและแนวทางการประเมินความปลอดภัยอาหาร และขอบข่ายที่สามารถดำเนินการประเมินความปลอดภัยได้ ดังนี้

(1) หน่วยประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร หรือ ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ได้แก่

ก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร)

ข. ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(2) ขอบข่ายการประเมิน แบ่งเป็นกรณี ดังนี้

ก. กรณี 1 คุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารหรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ข. กรณี 2 การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมี (active substances) ผสมในภาชนะบรรจุซึ่งสารนั้นส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว

ค. กรณี 3 การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตพลาสติกแปรใช้ใหม่สำหรับการผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง แนบท้ายประกาศนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 295 ง (19 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 32-33 (ท้ายประกาศ 8 หน้า)

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/295/t_0032.pdf