ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่ำ “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(4) มีปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ประเภท ดังต่อไปนี้ ......

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 24 ง (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) หน้า 8-9

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D024S0000000000800.pdf