ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 7/2566 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพในการผลิตและมาตรฐานของภาชนะที่ใช้บรรจุ การขนถ่ายเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการจัดแยก วิธีการจัดทำและขอความเห็นชอบหรือรับรองคู่มือกำหนดความปลอดภัยในการบรรทุก การจัดให้มีเอกสารกำกับการขนส่ง การใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัย การกำหนดรายละเอียดและวิธีการจัดให้มีเอกสารกำกับการขนส่ง และการจัดทำมาตรการและแผนความปลอดภัยของเรือและท่าเรือที่บรรทุกหรือขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (1) ข้อ 5 ข้อ 6 วรรคสอง ข้อ 7 ข้อ 11 วรรคสอง ข้อ 13 (3) ข้อ 13 วรรคสอง ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17 ของกฎกระทรวง การดำเนินการสำหรับสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ พ.ศ. 2564 ประกอบกับมาตรา 190 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพในการผลิตและมาตรฐานของภาชนะที่ใช้บรรจุ การขนถ่ายเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการจัดแยก วิธีการจัดทำและขอความเห็นชอบหรือรับรองคู่มือกำหนดความปลอดภัยในการบรรทุก การจัดให้มีเอกสารกำกับการขนส่ง การใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัย การกำหนดรายละเอียดและวิธีการจัดให้มีเอกสารกำกับการขนส่ง และการจัดทำมาตรการและแผนความปลอดภัยของเรือและท่าเรือที่บรรทุกหรือขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention for the Safety of Life At Sea,1974 (SOLAS), as amended) และประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)) ตามท้ายอนุสัญญาและภาคผนวก และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อธิบดีกรมเจ้าท่า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ระบบคุณภาพในการผลิตและมาตรฐานของภาชนะที่ใช้บรรจุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้

(1) การบรรจุหีบห่อและการบรรจุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ในถังหรือเรือลำเลียงให้เป็นไปตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ ส่วนที่ 5 (International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) Volume 1 PART 4 Packing and Tank Provision) ......

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 26 ง (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) หน้า 1-4 (ท้ายประกาศ 579 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D026S0000000000100.pdf