ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดผู้ขายรายย่อยซึ่งขายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2566

   เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย เห็นสมควรให้มีการกำหนดผู้ขายรายย่อยซึ่งขายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดผู้ขายรายย่อยซึ่งขายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ประกาศนี้

“การเปลี่ยนรูปสมุนไพรอย่างง่าย” หมายความว่า การทำให้แห้ง การตัด หรือการทำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อทำให้ชิ้นเล็กลงแต่ยังมีลักษณะที่มองด้วยตาเปล่าแล้วคาดหมายได้ว่านำมาจากส่วนใดของสมุนไพร และการบรรจุใส่ภาชนะเพื่อการเก็บรักษาหรือการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการเปลี่ยนรูปสมุนไพรหลายชนิดเข้าด้วยกัน

“วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร” หมายความว่า วัตถุดิบจำกสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการผสมวัตถุดิบจากสมุนไพรหลายชนิดเข้าด้วยกัน

ข้อ 4 ให้ผู้ขายรายย่อยที่ขายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่จากการเปลี่ยนรูปสมุนไพรอย่างง่ายสามารถขายได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต .......

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 35 ง (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) หน้า 11-12

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D035S0000000001102.pdf