ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดให้แสดงคำเตือนและข้อความคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

     โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้แสดงคำเตือนและข้อความคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบน้ำชนิดรับประทานที่มีเอธิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (7) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดให้แสดงคำเตือนและข้อความคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบน้ำชนิดรับประทานที่มีเอธิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ต้องแสดงคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ ดังนี้

(1) ผลิตภัณฑ์นี้มีเอธิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ผสมอยู่ร้อยละ... โดยปริมาตรต่อปริมาตร ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง (ให้ระบุจำนวนเอธิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ที่มีในผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีรูปแบบน้ำชนิดรับประทานตามจำนวนที่มีอยู่จริง ในรูปแบบร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร)

(2) ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์

(3) หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยโรคตับหรือโรคลมชัก ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

.....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 35 ง (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) หน้า 24-25

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D035S0000000002402.pdf