ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 45/2566 เรื่อง กำหนดให้เรือบรรทุกบรรจุภัณฑ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ฉายรังสี พลูโทเนียม และกากกัมมันตภาพรังสีระดับสูง แจ้งต่อเจ้าท่า

     โดยที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้กำหนดให้ใช้ประมวลข้อบังคับระหว่างประเทศ ว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับเรือบรรทุกบรรจุภัณฑ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ฉายรังสี พลูโทเนียม และกากกัมมันตภาพรังสีระดับสูง (International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships : INF Code) ซึ่งออกตามความในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended: SOLAS) บทที่ VII Carriage of dangerous goods โดยประมวลข้อบังคับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขนส่งและการบรรจุภัณฑ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ฉายรังสี พลูโทเนียม และกากกัมมันตภาพรังสีระดับสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงเพื่อเป็นการปกป้องชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของรังสี อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมเจ้าท่า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับเรือต่างประเทศที่บรรทุกบรรจุภัณฑ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ฉายรังสี พลูโทเนียม และกากกัมมันตภาพรังสีระดับสูง ที่ขนส่งเป็นสินค้าตามที่ระบุเป็นสินค้าอันตรายประเภท 7 ของประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code: IMDG Code)
ข้อ 3 ให้เรือและนายเรือ ตามข้อ 2 ปฏิบัติตามแนวทางสำหรับเรือบรรทุกบรรจุภัณฑ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ฉายรังสี พลูโทเนียม และกากกัมมันตภาพรังสีระดับสูง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 191/2565 เรื่อง การดำเนินการต่อสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ และประมวลข้อบังคับระหว่างประเทศ ว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับเรือบรรทุกบรรจุภัณฑ์เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ฉายรังสี พลูโทเนียม และกากกัมมันตภาพรังสีระดับสูง (INF Code) โดยรายละเอียดเป็นไปตามภาคผนวกที่แนบ ......

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 36 ง (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) หน้า 10-11 (ท้ายประกาศ 10 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D036S0000000001000.pdf