ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยบุคคลภายนอก พ.ศ. 2565

  โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยบุคคลภายนอก เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเหมาะสมและทันกาล

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ประกอบกับมติที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยบุคคลภายนอก พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“เจ้าของผลงาน” หมายความว่า ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้รับทุนหรือนักวิจัยทุกทอดด้วย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“สำนักงานสภานโยบาย” หมายความว่า สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา 20 ให้ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่อคณะกรรมการ โดยระบุลักษณะของการใช้สิทธิ ตลอดจนขอบเขตและระยะเวลาที่ประสงค์จะให้คณะกรรมการมีคำสั่งอนุญาต พร้อมทั้งแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 50 ง (3 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 2-5 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D050S0000000000200.pdf