ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565

  โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และมาตรา 11 (9) แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐไว้เป็นการทั่วไป ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต้องเป็นการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

   ทั้งนี้ ตามกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวงที่จัดตั้งหรือแบ่งส่วนงาน หรือเป็นการให้ทุนของหน่วยงานด้านการให้ทุนตามที่สภานโยบายประกาศกำหนด

(2) เป็นการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้เงินจากแหล่งหนึ่งแหล่งใด ดังต่อไปนี้ (ก) งบประมาณแผ่นดิน (ข) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ค) กองทุนหรือทุนหมุนเวียนอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม .......

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 50 ง (3 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 28-29

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D050S0000000002800.pdf