ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 80 มาตรา 81 และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

2. ให้ใช้จำพวกสินค้าและบริการตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ ....

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 54 ง (9 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 2 (ท้ายประกาศ 56 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D054S0000000000200.pdf