ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า

   เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 ของกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ตามแบบ ภส.04-01/1 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตสุราตั้งอยู่ .......

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 55 ง (10 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 32-31 (ท้ายประกาศ 6 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D055S0000000003201.pdf