ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ. 2566

   เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จุดสิ้นสุดของแม่น้ำที่กิโลเมตร 0 ขึ้นไปทางตอนเหนือจนถึงจุดเริ่มต้นของแม่น้ำที่กิโลเมตร 384 เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 66 ง (20 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 14

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D066S0000000001400.pdf