คำตอบ

จากการศึกษาพบว่า การใช้โอโซนมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีการนำมาใช้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ผักและผลไม้ได้ เนื่องจาก คุณสมบัติของโอโซน จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น กับผนังเซลล์ของจุลินทรีย์  และยังสามารถสลายตัวได้เองและไม่มีสารพิษตกค้าง โอโซนสามารถใช้ในการเก็บรักษาผักและผลไม้ที่เก็บรักษาในห้องเย็นได้ โดยสามารถป้องกันการเจริญของเชื้อรา แบคทีเรียในอากาศ ที่ผิวของผลิตภัณฑ์ได้  ที่ความเข้มข้นของโอโซนต่ำๆ และยังสามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ผิวของอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ผักและผลไม้ และยังพบว่า โอโซนจะไปลดการผลิตแก๊สเอทิลีนที่ผักและผลไม้ผลิตขึ้น และมีผลทำให้การสุกของผักและผลไม้ช้าลงได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อมร ศิลาสุวรรณ. การใช้โอโซน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ผักและผลไม้. วารสารสถาบันอาหาร. ปีที่ 5  ฉบับที่ 28 (มี.ค – เม.ย) 2546, 59-61