คำตอบ

สิ่งที่ได้จากการรีไซเคิลถุงพลาสติกนั้นมีมากมาย เช่น การผลิตเป็นถุงใบใหญ่ ถาดพลาสติก ถังใส่น้ำ และได้มีการแปรรูปถุงพลาสติกให้เป็นน้ำมันอีกด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พลาสติก, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-ตุลาคม) 2552, หน้า 66.