คำตอบ

สาเหตุสำคัญในการเปลี่ยนรถยนต์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้า 1. เพราะราคาเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วงการอุตสาหกรรมยานยนต์พยายามที่จะบรรเทาผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ เพื่อให้สามารถประหยัดพลังงานได้ดีขึ้น 2. ปัญหาจากคาร์บอนไดออกไซต์เป็นสาเหตุจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงในรถยนต์อันส่งผลต่อสภาพอากาศ และสภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) ดังนั้นหากสามารถปรับเปลี่ยนจากรถยนต์ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ย่อมสามารถช่วยลดสาเหตุที่นำไปสู่สภาวะเรือนกระจกได้ทางหนึ่ง 3. ด้านเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงกว่ารถยนต์ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประยูร เชี่ยววัฒนา. รถยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมใหม่ในวงการขนส่ง กับข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี. TECHNOLOGY PROMOTION. 39, 225 (Oct. – Nov. 2012), 42-43.