คำตอบ

สารปนเปื้อน (Food contaminant) ในอาหารมีมากมายหลายชนิด หากแบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 2 ประเภทคือ
1. สารพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น
-สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น สารอะฟลาทอกซิน(aflatoxin) 
-สารพิษจากพืช จากเห็ดบางชนิด เช่นเห็ดเมา เห็ดไข่ดาว
- สารพิษจากสัตว์ทะเล หรือสารชีวพิษ (Biotoxin)
2. สารพิษที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
- อันตรายทางด้านเคมี เช่น สารปนเปื้อนโลหะหนัก สารพิษตกค้างทางการเกษตร ยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพ สารเร่งเนื้อแดง สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารกันรา ดินประสิว สาร 3-MCPD และ DCP สาร PCBs และ Dioxins สารสังเคราะห์ Para Red และ Sudan Red I-IV
- อันตรายทางด้านจุลชีววิทยา เช่น การปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่มากับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต การปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่มาจากผู้ปฏิบัติงาน และจุนทรีย์ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ
- อันตรายจากวัตถุปลอมปน และที่พบบ่อยเช่น เศษแก้ว เศษไม้ เศษหิน เศษเปลือก ก้าง หรือเมล็ดแข็ง เศษพลาสติก หรือกระดาษ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกอาภา มังกรพิศม์. อาหารปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนไทย. วารสารสถาบันอาหาร ปีที่9, ฉบับที่ 52 (มี.ค.-เม.ย.) 2550, 61-63