คำตอบ

ในปี พ.ศ. 2473 นักเคมีหนุ่มของบริษัท ดูปองค์ ชื่อ Roy Phunkett กำลังทำการวิจัยเพื่อผลิตสารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน หรือ CFC เพื่อใช้เป็นสารทำความเย็น โดยมีทฤษฏีว่าการนำสารประกอบที่ชื่อว่า TFE ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกก็จะได้เป็นสารทำความเย็นขึ้นมา เขาได้ทำการทดลองบรรจุแก๊ส TFE ใส่ในกระป๋องที่เย็นและมีความดันสูง จากนั้นจึงเติมกรดไฮโดรคลอริกเข้าไปในกระป๋อง แต่เมื่อเปิดกระป๋องออกมาไม่มีแก๊สอะไรเลย กลับมีเกล็ดเล็ก ๆ ขาว ๆ หลุดออกมาแทน จึงได้ส่งเกล็ดเล็ก ๆ นี้ไปให้นักวิทยาศาสตร์ของดูปองค์ศึกษาต่อ ในเวลาต่อมากลายเป็นสารที่นำมาใช้เคลือบผลิตภัณฑ์เทฟล่อนมากมายในปัจจุบัน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทิพยมณี สุระนุกูล.  “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์แรกของโลก”.  วารสารวิทยาศาสตร์. ปีที่ 66, ฉบับที่ 3, (พฤษภาคม-มิถุนายน) 2555, หน้า 12.