คำตอบ

วิธีวิเคราะห์โดยวิธีของ Krammes and Maresh มีรายละเอียดการทดสอบ 2 ชนิด คือ 

แบบที่ 1) ทดสอบโดยสารละลาย ethanolic solution 10 ml. และเติมกรดHydrochloric เข้มข้น 10 ml แล้วทำการเจือจาง 2 ครั้งโดยใช้น้ำ

แบบที่ 2) ทดสอบโดยใช้สารละลาย ethanolic solution 10 ml. และเติม Potassium hydroxide เข้มข้น 10% ลงไป 10 ml. แล้วทำการเจือจาง 2 ครั้งด้วยน้ำ รายละเอียดมีดังเอกสารอ้างอิง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Encyclopedia of industrial chemical analysis / edited by Foster Dee Snell and Clifford L. Hilton.  New York : Interscience Publishers, [1966-74]  (Ref. 543.003/EICA/v.11/p.131.)