คำตอบ

พอลิเมอร์ (polymers) ที่ใช้ในผงซักฟอกนั้น ใช้เป็นสารป้องกันการตกตะกอนบนเนื้อผ้า โดยดักจับสิ่งสกปรกพร้อมสีที่หลุดออกจากผ้าก่อนการชำระล้าง และป้องกันไม่ให้กลับไปตกตะกอนและรวมตัวกันบนเส้นใยผ้า ซึ่งได้แก่ พอลิเอทิลีนไกลคอน (polyethyleneglycol) คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส (carboxy methyl cellulose)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

UPDATE.  ปีที่ 24 ฉบับที่ 261 (มิถุนายน) 2552 หน้า 54.