คำตอบ

ผลิตภัณฑ์ทากันยุงและสเปรย์ฉีดกันยุง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี เช่น ดีอีทีที (DEET) และ เอทิลบิวทิลอะซีทิลอะมิโนโพรไพโอเนต (Ethyl Butylacetylaminopropionate) ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535 ซึ่งเวลาใช้ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ผลิตภัณฑ์ทากันยุงและสเปรย์ฉีดกันยุง มีฤทธิ์เป็นไปรบกวนกลไกการรับรู้กลื่นของยุง ทำให้ยุงไม่บินมาดูดเลือดบนผิวหนังของเรา แต่ไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่ายุงแต่อย่างใด ซึ่งควรใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อมีความต้องการใช้เพื่อป้องกันยุงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงส่วนใหญ่ ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 หรือ 4 ปี ขึ้นกับชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์ในแต่ละผลิตภัณฑ์

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประสิทธิภาพ โลชั่นและเสปย์ฉีดกันยุง. ฉลาดซื้อ. ปีที่ 23, ฉบับที่ 187 (กันยายน) 2559, หน้า 37.