คำตอบ

เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเป็นปุ๋ย ซึ่งมีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตประกอบอยู่ด้วย จึงให้ผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาจากการทำงานของจุลินทรีย์เหล่านี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยมีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้
1. จุลินทรีย์ชีวภาพหลักใหญ่ คือ การป้อนคุณประโยชน์จากมวลหมู่จุลินทรีย์ไม่ใช่เป็นการป้อนแร่ธาตุ2. เนื่องจากจุลินทรีย์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ฉะนั้น คุณสมบัติของปุ๋ยนี้จึงมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่ต้องทดสอบด้วยการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
3. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมีผลกระทบทางเชิงลบต่อสภาพแวดบ้อมต่ำ
ส่วนปุ๋ยวิทยาศาสตร์เดิมก็มิใช่ปุ๋ย หากแต่นำแร่ธาตุที่มีปุ๋ยมาบด มาคัดและผ่านกรรมวิธีจนได้มาเป็นปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ จากการผลิตแร่บางชนิดได้มาซึ่งเกลือสินเทา หรือเกลืออนินทรีย์ นำมาใช้เป็นปุ๋ยกับพืชก็เห็นผลเร็ว แต่ออกฤทธิ์ไม่ตลอด การใช้เป็นระยะเวลานานอาจทำให้ดินแข็งและเปรี้ยวได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีอินทรีย์สารแห่งศตวรรษที่ 21. The Rubber. ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, (มกราคม), 2553. หน้า 53.