คำตอบ

- ปุ๋ยอินทรีย์หมายถึง  ปุ๋ยที่ได้มาจากอินทรีย์สารที่ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่าง ๆ และก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อพืช จะต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางชีวภาพเสียก่อน  ปุ๋ยอินทรีย์ตามความใน พรบ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 เป็นปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์วัตถุซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทำให้ชื้น  สับ  บท  หมัก  ร่อนหรือวิธีการอื่น ๆ
- วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำจากพืช ผัก โดยนำเศษผัก 1,000 ก.ก. บดและสับให้ละเอียดแล้วเติมกากน้ำตาล  หรือน้ำตาลทรายแดง  และสารเร่งหมัก  ปริมาณ 20 ลิตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน  หมักในภาชนะปิดฝาให้สนิท เป็นเวลา 30-45 วัน จะได้น้ำหมักสีน้ำตาลเข้ม  มีกลิ่นหอมอมเปรี้ยว  นำน้ำที่ได้จากการหมักไปผสมน้ำรดพืชทางใบในอัตราส่วน ดังนี้  ข้าว  พืชไร่  พืชผัก  ไม้ดอกและสนามหญ้า  ใช้อัตราส่วน 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก ๆ 7 วัน ส่วนไม้ผลใช้อัตราส่วน 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก ๆ 15 วัน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. เทคโนโลยีชาวบ้าน.  ปีที่ 15 ฉบับที่ 300 (ธ.ค.) 2545. : หน้า 22.

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย. เทคโนโลยีกระบวนการผลิตปุ๋ย (ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง, ปุ๋ยชีวภาพ).  พิมพ์ครั้งที่ 12.  กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548.  (631.86028 ว 32 2548 ) :  หน้า 62.