คำตอบ

ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยจุลินทรีย์หมายถึง  การนำเอาจุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ  ทางกายภาพ  ทางเคมีชีวะ  และการย่อยสลายอินทรียวัตถุ  ตลอดจนการปลดปล่อยธาตุอาหารจากพืชอินทรีย์  หรือจากอินทรียวัตถุหรือหมายถึง  จุลินทรีย์ที่นำมาใช้เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต  หรือเพิ่มความต้านทานโรคพืช
  ปุ๋ยชีวภาพที่เกษตรกรสามารถนำวัสดุไปใช้ในการผลิตมีหลากหลายชนิด  ได้แก่  แหนแดง  ไรโซเบียม  สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน  ไมโคไรซ่าและหัวเชื้อหมักปุ๋ย  ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.).  วิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน ตอนปุ๋ย...น่ารู้. กรุงเทพฯ :  วว.  หน้า 40 (631.86 ว 32 2549)