คำตอบ

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (intelligent packaging) หมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถพิเศษมากกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ในอุตสาหกรรมอาหารได้นำบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะมาใช้เพื่อบันทึกข้อมูลระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษา และสื่อสารข้อมูลระหว่างลูกค้าหรือผู้บริโภค เป็นข้อมูลแสดงถึงคุณภาพอาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร รูปแบบของการบรรจุ ซึ่งสามารถพกพาหน้าที่อัจฉริยะ เช่น การตรวจสอบ การรับรู้ การบันทึก การติดตาม การสื่อสาร และการประยุกต์ตรรกวิทยา เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เพิ่มอายุการเก็บรักษา เพิ่มความปลอดภัย ปรับปรุงคุณภาพ ให้ข้อมูลและเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบันมีการนำบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะมาใช้ประโยชน์มากมาย เช่น การป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการติดตามผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วารสารการบรรจุภัณฑ์. ปีที่ 26, ฉบับที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน), 2561, หน้า 16.