คำตอบ

บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและรับรองแล้วจะต้องมีรหัสบ่งชี้ชนิดของวัสดุที่ใช้ผลิตและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะต้องผ่านการทดสอบอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.การทดสอบการตกกระแทก (Drop test)
2.การตรวจสอบคุณสมบัติการป้องกันการรั่วไหล (Leakproofness test)
3.การทดสอบแรงดันอุทก (Hydraulic Pressure)
4.การทดสอบความแข็งแรงในการเรียงซ้อน (Stacking Test)
5. การทดสอบการยกด้านบนและ/หรือด้านล่าง (Top and / or bottom lift test)
6.การทดสอบการฉีกขาด (Tear test)
7.การทดสอบการล้มคว่ำ (Topple test)
8. การทดสอบการตั้งขึ้น (Righting test)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สลิลดา บุตรกินรี.  ศัพท์นี้มีความหมาย. วารสารการบรรจุภัณฑ์.  ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, (เมษายน-มิถุนายน) 2553,  หน้า 21.