คำตอบ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด คือ ขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในผลการวัดของเครื่องมือวัด เพราะการสอบเทียบจะเป็นการดำเนินการตรวจสอบค่าของเครื่องมือวัดที่เราใช้งานอยู่ กับมาตรฐานที่รู้ค่า (สามารถอ้างอิงได้) ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุมไว้ ผลจากการสอบเทียบที่ได้จะให้เครื่องมือว่า เครื่องมือวัดที่ใช้ยังคงมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการใช้งานวัดต่อไปหรือไม่ เพื่อการใช้งานทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการวัด เครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการวัดจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การวัดมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กระบวนการผลิตมีความถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งช่วยให้กระบวนการตัดสินใจรับ หรือไม่รับผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการผลิต เพื่อชดเชยความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทำให้ของเสียลดลงหรือแทบไม่มีเลย ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการทำลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการผลิตใหม่

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลักขณา หงษ์ร่อน. ทำไมต้องสอบเทียบ. Food focus Thailand. Vol.11, No. 119 (Feb), 2016, p. 41.