คำตอบ

ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (BIOpro) ผลิตขึ้นจากแป้งมันสำปะหลังเป็นองค์ประกอบหลัก โดยออกแบบให้เติมแป้ง หรือวัสดุธรรมชาติลงในส่วนผสมได้ในปริมาณมาก และไม่เกิดการกระจายตัวของเม็ดแป้ง ทำให้ได้ถุงที่มีเนื้อเนียนเรียบ และแข็งแรง จึงเป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการเชิงรุกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ลดค่าใช้จ่ายของการกำจัดขยะ และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สามารถนำไปปลูกต้นกล้าได้ทันทีโดยไม่ต้องฉีกถุง จึงไม่กระทบกระเทือนต่อระบบรากพืช อีกทั้งยังย่อยสลายได้เอง ตามธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินภายในระยะเวลาที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด โดยไม่เป็นพิษต่อพืชและสัตว์ ซึ่งนำไปใช้ได้ทั้งกับพืชยืนต้นและพืชล้มลุก นอกจากนี้ หากปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิตของวัสดุที่ใช้ทำถุงเพาะชำ ก็จะผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับการเกษตรอื่น ๆ ได้ด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สวทช. โชว์ผลงานเด่นขึ้นแท่นส่งตรงสู่ผู้ประกอบการ.  UPDATE. ปีที่ 26, ฉบับที่ 288, (ตุลาคม) 2554, หน้า 121.