คำตอบ

สีไดเรกท์ หรือ สีย้อมโดยตรงเป็นสีที่สามารถใช้ย้อมผ้าได้ทันทีไม่ต้องย้อมด้วยสารช่วยติดสี (mordant)ก่อนเหมือนกับสีชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นเกลือซัลโฟเนต (sulphonate) ประเภทเอโซ (azo) ที่สามารถละลายน้ำได้ ในบรรดาสีที่ใช้ย้อมสิ่งทอ สีไดเรกท์เป็นสีกลุ่มใหญ่ที่สุด สีแต่ละตัวในกลุ่มนี้มีความคงทนต่อสภาพการใช้งานไม่เท่ากันและมีสมบัติเฉพาะในการซึมติดเส้นใยได้ในตัวเอง (substantivity) จึงเหมาะสมกับการย้อมเส้นใยเซลลูโลส เช่น ฝ้าย เรยอน เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชัยยุทธ ช่างสาร. การย้อมสีผ้าโพลิเอสเตอร์ด้วยสีไดเรกท์. วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ปีที่ 22, 1 (ม.ค.- มิ.ย 2533), หน้า 51.