คำตอบ

การบำบัดสารมลพิษโดยใช้เทคโนโลยี phytoremediation คือ การเลือกใช้พืชในการบำบัดสารมลพิษในบริเวณที่มีการปนเปื้อน  เพื่อลดอันตรายของสารมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการบำบัดสารมลพิษทั้งที่อยู่ในรูปสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่อยู่ในตัวกลาง ดิน น้ำ หรือ อากาศ เช่น ไทรไนโทรโทลูอิน (2, 4, 6 Trinitrotoluene) ไทรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) เบนซิน (Benzene) โทลูอิน (Toluene) เอทิล-เบนซิน (Ethylbenzene) ไซลีน (Xylene) โลหะหนัก (Heavy metals) นิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclides) จึงเป็นการบำบัดสารมลพิษโดยการพึ่งพาสิ่งที่มีอยู่แล้วในระบบธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนในการบำบัดสารมลพิษ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่มีราคาแพง และเป็นสาเหตุของการทำลายธรรมชาติ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  การบำบัดสารมลพิษโดยใช้เทคโนโลยี PHYTOREMEDIATION.  Modern Manufacturing.  ปีที่ 8, ฉบับที่ 93, (พฤศจิกายน) 2553,  หน้า 74.