คำตอบ

เฮกซานอลซึ่งเกิดได้ในอาหารที่เกิดการหืนเป็นสารที่สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดโรคสองเสื่อมได้ โดยจากงานวิจัยได้ศึกษาผลกระทบของเฮกซานอลต่อเมแทบอลิซึมในสมองหนูทดลองพบว่า เฮกซานอลเมื่อทำปฏิกิริยากับไพรูเวต จะผลิตสาร 3-hydroxyoctane-2-one และถูกรีดิวซ์เป็น 2,3 octanediol ส่วนอีกด้านหนึ่งเฮกซานอลจะถูกรีดิวซ์ด้วยเอนไซม์ได้สารเฮกซานอล ซึ่งเป็นสารในกลุ่มแอลกอออล์ ซึ่งเป็นสารในกลุ่มแอลกอฮอล์ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของสมองเป็นเหตุของโรคสมองเสื่อม นอกจากนี้ยังพบว่า ผลของการบริโภคอาหาร ที่มีกลิ่นเหม็นหืนส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ผลจากการทดลองในสัตว์ทดลอง พบว่าอาหารที่เกิดการออกซิเดชันของไขมันมีผลให้หนูทดลองแสดงอาการของโรคหลายชนิด เช่น โรคท้องร่วงที่เกิดได้จากการบริโภคอาหารที่มีกลิ่นหืน โรคอัตราการเจริญเติบโตช้า โรค hepatomegaly เป็นอาการตับโตผิดปกติ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ บ่งชี้ความหืนอาหารทอดน้ำมันท่วม. วารสารการบรรจุภัณฑ์. ปีที่ 26, ฉบับที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน), 2561, หน้า 7