คำตอบ

การที่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนบวมเนื่องจากแบตเตอรี่นั้นเสื่อมสภาพแล้ว ซึ่งการใช้งานบางลักษณะอาจช่วยเร่งให้เกิดแก๊สได้เร็วหรือในปริมาณที่สูงขึ้น เช่น การใช้หรือเก็บแบตเตอรี่ในที่อุณหภูมิสูง การอัดประจุไว้จนเต็มหรือเกือบเต็มตลอดเวลา เช่น เวลาที่เสียบอุปกรณ์ไว้กับเครื่องประจุแบตเตอรี่ตลอด และการอัดประจุเกินกว่าที่แบตเตอรี่รับได้ นอกจากนี้หากผู้ผลิตปิดผนึกไม่หนาแน่น หรือ ผนึกมีการเสื่อมสภาพจากความร้อนหรือความชื้นสูง ก็จะทำให้สารละลายอิเล็กโทรไลต์เสื่อมสภาพ เกิดผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สได้เช่นกัน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วรวริศ กอปสรสิริพัฒน์. รู้จักแบตเตอรี่ ตอนที่ 4 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน. เทคโนโลยีวัสดุ. ฉบับที่ 80 (มกราคม-มีนาคม) 2559, หน้า 69.