คำตอบ

กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเริ่มจากการแยกพลาสติกชนิดต่าง ๆ ออกจากกัน  เนื่องจากพลาสติกต่างชนิดกัน เช่น  จุดหลอมเหลว  ความหนาแน่น  ความแข็ง  ความนิ่ม  ความใส  จากนั้นจะบีบให้แบนแล้วมัดรวมกันเป็นก้อน  เพื่อแยกส่งไปยังโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่โรงงานพลาสติกแต่ละชนิดจะถูกนำมาบดให้เป็นชิ้นเล็ก และล้างทำความสะอาดในบ่อน้ำขนาดใหญ่  ในขั้นตอนนี้ฝุ่นและสิ่งสกปรกจะถูกกำจัดออกไป  หลังจากนั้นชิ้นพลาสติกจะถูกทำให้แห้งโดยการตากแดดหรือใช้อากาศร้อน  จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการหลอมชิ้นพลาสติกผ่านเครื่องอัดรีด  (extruder)  ออกมาเป็นเส้น  ก่อนตัดให้เป็นเม็ดเล็ก ๆ บรรจุลงกล่อง  เพื่อส่งไปยังโรงงานขึ้นรูปพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  หากการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมด  ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้จะมีสมบัติทางกายภาพลดลง  บางครั้งโรงงานจะนำเม็ดพลาสติกใหม่มาผสม  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติดีขึ้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พลาสติกกับสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 (ต.ค.-ธ.ค.) 2548. หน้า 11.