คำตอบ

การผลิตกาแฟผงสำเร็จรูปมีกรรมวิธีและขั้นตอนการผลิตดังนี้ คือ

1.ขั้นเตรียมวัตถุดิบ - เมล็ดกาแฟดิบต้องทำความสะอาด ตรวจความชื้นไม่

2. ขั้นคั่วและบดวัตถุดิบ - คั่วที่อุณหภูมิประมาณ 220-250 องศาเซลเซียส นาที จากนั้นเข้าเครื่องบด

3. ขั้นสกัดน้ำเชื้อกาแฟ - นำเมล็ดกาแฟที่คั่วและบดแล้วมาต้มประมาณ 60 นาที อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส นำกาแฟที่ได้มาผ่านเครื่องทำความเย็นระเหยน้ำ และนำเชื้อกาแฟที่พร้อมจะนำไปเป็นผงต่อไป

4. ขั้นทำน้ำเชื้อกาแฟให้เป็นผง - นำน้ำเชื้อกาแฟเข้าเครื่องทำให้เป็นผง โดยวิธี spray-dry

5. ขั้นบรรจุภาชนะ - กาแฟผงที่ได้จะมีการตรวจสอบความหนาแน่นก่อน โดยปกติประมาณ 200 กรัม/ลิตร ก่อนบรรจุภาชนะต่อไป

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานการศึกษาเรื่อง อุตสาหกรรมกาแฟผงสำเร็จรูป. กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม. (ร อก ศอ 76 หน้า 13-14)