คำตอบ

Control Atmosphere Packaging (CAP) เป็นการบรรจุแบบควบคุมบรรยากาศ เป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ มักใช้กับผลิตผลสด เช่น กล้วยหอม แอปเปิล ให้อยู่ภายใต้สภาพบรรยากาศที่มีอัตราส่วนของก๊าซที่แตกต่างไปจากบรรยากาศปกติ โดยอัตราส่วนนี้จะคงที่ตลอดอายุการเก็บรักษา แม้ว่าปริมาณออกซิเจนจะลดลง และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการหายใจของผลิตผลสดและการซึมผ่านของก๊าซ ด้วยการใช้อุปกรณ์ในการควบคุมปริมาณก๊าซ เช่น O2 generator และ CO2 emitter เป็นต้น CAP จึงมักใช้ในกรณีการเก็บรักษาผลิตผลสดภายใต้ Controlled Atmosphere (CA) หรือ CAS (Controlled Atmosphere Storage) ด้วยการเก็บในตู้ขนส่งสินค้าหรือห้องเก็บขนาดใหญ่แทนการใช้ในรูปของซองหรือฟิล์มพลาสติกบรรจุอาหาร

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ญาณิศา สบเสถียร การบรรจุในสภาพดัดแปรบรรยากาศ. วารสารการบรรจุภัณฑ์. ปีที่ 27, ฉบับที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน), 2562, หน้า 15.