คำตอบ

วิธีกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำเสียอุตสาหกรรม มี 3 วิธี ได้แก่ วิธีทางกายภาพ วิธีทางเคมี และวิธีทางชีวภาพ กระบวนการกำจัดโลหะหนักออกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น เทคโนโลยีของการบำบัดน้ำเสีย ความเข้มข้น และสถานการณ์ออกซิเดชัน (Oxidation state) ของโลหะ ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และกลไกการกำจัดโลหะ เทคนิคที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ วิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมี เช่น วิธีออสโมซิสย้อนกลับ (Reverse osmosis) การแยกกรองด้วยไฟฟ้า (Electrodialysis) การกรอง (Filtration) การแลกเปลี่ยนประจุ (Ion-exchange) การตกตะกอนด้วยวิธีทางเคมีโดยทั่วไปวิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมีมีข้อเสียคือ ไม่สามารถกำจัดโลหะหนักออกได้อย่างสมบูรณ์ จึงมีการใช้วีทางชีวภาพเป็นทางเลือก ได้แก่ เทคโนโลยีดูดซับทางชีวภาพโดยใช้มวลชีวภาพธรรมชาติในการดูดซับและทำให้โลหะหนักที่ประหยัด เป็นมิตรกับระบบนิเวศน์ โลหะหนักที่ถูกดูดซับและสารดูดซับชีวภาพสามารถนำกลับไปใช้ในระบบได้ จุลชีพหรือจุลินทรีย์สามารถดูดซับโลหะหนักได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงโดยการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต (Bioaccumulation) และ/หรือทางอ้อมโดยการดูดซับทางชีวภาพ (Biosorption) ในการบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณมาก พบว่า biosorption จะมีประสิทธิภาพดีกว่า bioaccumulation

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อัญชลี เลิศสงคราม.  “การดูดซับโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ”.  วารสารองค์การเภสัชกรรม.  ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, (กรกฎาคม-กันยายน), 2554, หน้า 17-18