คำตอบ

มาตรฐานที่จำเป็นมีอยู่ 9 มาตรฐานดังนี้ 1) GMP ( Good Manufacturing Practice) 2) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point system) 3) BRC (British Retail Consortium/ Version 4, Jan 2005) 4) IFS (International Food Standard) 5) BAP (Best Aquaculture Practices from Aquaculture Certification Council) 6) ISO/ICE 17025 7) ISO 9001:2000 8) ISO 14001 9) มรท. (มาตรฐานแรงงานไทย)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่จำเป็นในการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง. ผู้ส่งออก. ปีที่ 22. ฉบับที่ 513. ธันวาคม 2553 หน้า 19-21.