คำตอบ

1. องค์ประกอบของธาตุ  คือ คาร์บอน (C )  ไฮโดรเจน (H2) ออกซิเจน (O2) ไนโตรเจน (N) ซัลเฟอร์ (S)
2. ความคงตัว  สลายตัวได้ช้า มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน
3. มีพื้นที่ผิวภายในสูง ช่วยดูดซับธาตุอาหารไว้บนพื้นที่ผิวทั้งภายนอกและภายในรูพรุนได้
4. มีความพรุนสูง ช่วยกักเก็บน้ำ ทำให้ดินมีรูพรุนไม่จับตัวแน่นและเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์
5. มีสถานะเป็นประจุลบ ช่วยดูดซับธาตุอาหารที่มีประจุบวก ทำให้ดินมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ช่วยปลดปล่อย ธาตุอาหารให้กับพืชอย่างช้า ๆ และช่วยปรับค่า pH ของดินและน้ำ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ถ่านชีวภาพกู้โลก. เกษตรกรรมธรรมชาติ.  ปีที่ 16, ฉบับที่ 7/2556, หน้า 29-34.