คำตอบ

ในการบ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นพิษ(toxicity) ของสารเคมี หรือการแสดงพิษต่ออวัยวะต่างๆของร่างกาย โดยผ่านทางการสูดดม การกลืนเข้าทางปาก และการดูดซึมทางผิวหนัง ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อมนุษย์ สามารถดูได้จากค่า LD 50 ซึ่งเป็นปริมาณของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ค่าของ LD 50 ยิ่งต่ำเท่าไร ความเป็นพิษของสารเพิ่มมากเท่านั้น และค่าความเป็นพิษของสารยังกำหนดได้จากค่า threshold limit value(TLV) ซึ่งเป็นความเข้มข้นต่ำสุดของสารที่มีได้ในอากาศซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนที่ทำงานอยู่ตลอด 8 ชั่วโมง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุทธิเวช  ต. แสงจันทร์. ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 48, ฉบับที่ 153 (พ.ค) 2543, 24-25.