คำตอบ

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นผง พบว่า การระเบิดจากอนุภาคฝุ่นที่เผาไหม้ได้มี สาเหตุเกิดจาก 
1. ปริมาณอัตราส่วนออกซิเจนและอากาศ
2. การกระจายของฝุ่น
3. ขอบเขตของฝุ่น
4. แหล่งประกายไฟ
5. ฝุ่นหรือควันที่ติดไฟได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สาธิต ปิยนลินมาศ.  “สาเหตุและการป้องกันการระเบิดจากอนุภาคฝุ่นผงที่ติดไฟได้ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี”.  Technology  Promotion. ปีที่ 139, ฉบับที่ 244, (สิงหาคม-กันยายน 2012).  หน้า 68.