คำตอบ

สารสำคัญที่พบในกัญชา ซึ่งมีผลในทางการแพทย์และออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ได้แก่ สารที่มีโครงสร้างทางเคมีเฉพาะที่เรียกว่า แคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ซึ่งแคนนาบินอยด์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลักๆ ในกัญชา ได้แก่ เดลตา-9-เตตราไฮโดรแคน-นาบินอล (delta-9 –tetrahydrocannabinol) หรือที่เรียกกันว่า THC นอกจาก THC แล้ว แคนนาบินอยด์สำคัญอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในกัญชา ซึ่งมีองค์ประกอบทางยา และออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เช่นเดียวกันกับสาร THC ได้แก่ แคนนาปิไดออล (cannabidiol, CBD) แคนนาบินอล (cannabinol, CBN) แคนนาบาวาริน (cannabavarin, THCV) แคนนาไบเจอรอล (cannabigerol, CBG) แคนนาไบโครมีน (cannabichromene, CBC) เดลตา 8 ทีเอชซี (delta 8 THC) แคนนาไบชัยครอล (cannabicycloy, CBL) แคนนาไบทรีออล (cannabitriol, CBT) และแคนนาบิเอลโซอิน (cannabielsoin)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กัญชา พืชสมุนไพรต้องห้าม. Update, ปีที่ 29, ฉบับที่ 323 (ตุลาคม), 2557, 45-52.