คำตอบ : วิเคราะห์หาความถ่วงจำเพาะ  ปริมาณไขมัน  ของแข็งทั้งหมด ความเป็นกรด โปรตีน น้ำตาลแล็กโตส เถ้า คลอไรด์ กรดซิตริก  สิ่งปนเปื้อน สีที่เติมลงไป วัตถุกันเสีย  ยาบางชนิด  ระดับของการพาสเจอไรซ์  ทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ด้วยเมทิลีนบลู  หรือทดสอบด้วยรีซาซูริน  ทดสอบความขุ่น และตรวจสอบจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นิธิยา  รัตนาปนนท์. เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม. กรุงเทพฯ. โอเดียนสโตร์. 2557. หน้า184